Leusden,
19
maart
2018
|
15:55
Europe/Amsterdam

Actualisering bestemmingsplan Pon-campus

Actualisering bestemmingsplan Pon-campus

Sinds enige tijd zijn we als Pon’s Automobielhandel bezig met de actualisering van het bestemmingsplan voor onze campus in Leusden. Uitgangspunt is dat daarbij de belangen van de gemeente Leusden, van Pon én van de directe omgeving worden gerespecteerd. Daartoe moeten drie aspecten op de juiste wijze worden geregeld: de gebruiksmogelijkheden, de bouwmogelijkheden en de milieuzonering. Ter kennisgeving zetten we onderstaand de voorgenomen uitwerking van deze punten op hoofdlijnen uiteen. Tevens voegen we drie impressies toe, zodat het makkelijker is een en ander te visualiseren. Het geactualiseerde bestemmingsplan geldt eenmaal goedgekeurd voor een periode van tien jaar.

 

Pon Campus Leusden

Sinds 1967 is Pon’s Automobielhandel B.V. (“Pon”) gevestigd aan de Zuiderinslag in de gemeente Leusden. Pon is een bedrijf in de automobielsector. De activiteiten in Leusden bestaan momenteel uit het importeren en distribueren in Nederland van motorvoertuigen, onderdelen, vloeistoffen en accessoires en werkzaamheden als het prepareren, modificeren, repareren en conserveren (wrappen) en bestickeren van motorvoertuigen. Verder zijn er op de campus magazijnen, stallingplaatsen voor motorvoertuigen, kantoren met bedrijfsrestaurant, showrooms, wasplaatsen en een tankstation aanwezig.

Pon heeft het afgelopen decennium een aantal bedrijfsactiviteiten die elders in het land werden uitgevoerd naar Leusden verplaatst, sommige bedrijfsactiviteiten beëindigd en nieuwe opgestart. De voortdurende wijziging in bedrijfsactiviteiten en het inspelen op kansen in de markt zijn karakteristiek voor Pon.

Bestemmingsplan Paardenmaat

Op dit moment geldt voor het Pon Campus de beheerverordening ‘Leusden en Achterveld actualisering bestemmingsplannen’. Deze beheerverordening is in 2013 opgesteld omdat het voor de gemeente destijds niet haalbaar was om voor de betreffende gebieden een actueel bestemmingsplan op te stellen. De beheerverordening heeft nadrukkelijk een tijdelijk karakter. Het geldende planologische kader voor de Pon Campus stamt hierdoor nog uit 1990, namelijk het ‘Bestemmingsplan Paardenmaat’. Een bestemmingsplan is een integraal ruimtelijk plan voor een periode van 10 jaar dat voorziet in passende bouw- en gebruiksmogelijkheden. Na het verstrijken van deze periode moet worden beoordeeld of het bestemmingsplan nog volstaat en indien nodig moet het worden geactualiseerd. Omdat het huidige bestemmingsplan is verouderd voorziet het voor Pon niet meer in passende bouw- en gebruiksmogelijkheden. Pon is daarom van plan om een aanvraag ter actualisering van het bestemmingsplan in te dienen bij de gemeente.

Voorbereiding

Pon is het afgelopen jaar in vooroverleg getreden met de gemeente Leusden om zoveel mogelijk te bevorderen dat er een passend voorstel voor een actualisering van het bestemmingsplan gemaakt kan worden. Uitgangspunt is dat daarbij de belangen van de gemeente Leusden, van Pon én van de directe omgeving worden gerespecteerd. In het voorstel voor het te actualiseren bestemmingsplan wil Pon het uitgangspunt “flexibel waar het kan en precies waar het moet” hanteren.

De huidige activiteiten zijn geïnventariseerd. Tevens is nagedacht over de in de toekomst te verwachten activiteiten, mede gelet op de ontwikkelingen in de automobielsector. Om dit uit te werken in een flexibel bestemmingsplan, waarbij ook rekening wordt gehouden met de omgeving, zijn er drie aspecten die in het bijzonder op de juiste wijze moeten worden geregeld in het nieuwe bestemmingsplan:

  • De gebruiksmogelijkheden
  • De bouwmogelijkheden
  • De milieuzonering

Gebruiksmogelijkheden

Het voorstel is om in aansluiting op de bestaande activiteiten een ‘Bedrijfsbestemming’ op te nemen gericht op bedrijven in de automotive, transport en mobiliteitsindustrie. Een ruimere opvatting dan louter automotive is noodzakelijk gelet op de ontwikkelingen in deze sector.

Bovendien is Pon letterlijk van vele markten thuis: van auto’s en fietsen tot scheepsmotoren en elektrotechniek, alsmede bijbehorende diensten zoals onderhoud, reparatie, leasing en verhuur. Het is dan ook wenselijk dat ook bedrijvigheid in deze andere markten wordt toegestaan.

Bouwmogelijkheden

Het voorstel is om voor de bouwmogelijkheden een zonering toe te passen waarin de maximale bouwhoogtes en maximale bebouwingspercentages worden vastgelegd. Een zonering die past bij de huidige indeling van het terrein met aan de zijde van de Klepelhoek bebouwing die aansluit bij de bedrijvigheid van bedrijventerrein Paardenmaat.

Voor het gehele terrein, exclusief het deel van de waterpartij langs de Groene Zoom, geldt op basis van dit voorstel een maximum bebouwingspercentage van 20%. Dit percentage is voldoende voor de bestaande bebouwing en eventuele realistische beoogde uitbreiding van de bebouwing. Op een klein deel van het terrein aan de oostzijde is een bebouwingspercentage van 70% opgenomen. Daarmee wordt aangesloten bij de regels voor het naastgelegen bedrijventerrein. Ook wat betreft de bouwhoogte wordt aangesloten bij de bestaande gebouwen. Voor het magazijn geldt een bouwhoogte van 13 meter en voor de rest van het terrein een maximale bouwhoogte van 9 meter.

Aan de oostzijde waar het terrein van Pon grenst aan de Hamersveldseweg wordt een groenstrook opgenomen waar geen gebouwen mogen worden gebouwd.

Milieuzonering

De VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ editie 2009 is een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming. Met milieuzonering kan ervoor worden gezorgd dat bedrijven op een verantwoorde afstand van gevoelige bestemmingen worden gesitueerd. Bij het opstellen van de verbeelding en het bepalen van de toegestane milieucategorieën is gebruik gemaakt van inwaartse zonering. De wat zwaardere milieucategorie is alleen op voldoende afstand van gevoelige bestemmingen toegestaan. Richting de randen van het plangebied neemt de milieucategorie af.

Hiermee wordt gewaarborgd dat er voor wat betreft de aspecten geluid, geur, stof en veiligheid geen hinder is voor de omgeving.

Overige milieu- en omgevingsaspecten

Naast het aspect milieuzonering wordt in het bestemmingsplan ook aandacht besteed aan de aspecten luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, archeologie, ecologie, waterhuishouding en verkeer en parkeren. Zo wordt onderzocht wat de gevolgen van het bestemmingsplan zijn voor de luchtkwaliteit. Ook wordt aandacht besteed aan de verkeers- en parkeersituatie. De omgeving mag geen onevenredige overlast ervaren door een toegenomen verkeers- en parkeerdruk.

In het bestemmingsplan wordt daarnaast een regeling opgenomen waarmee wordt gewaarborgd dat er op eigen terrein voldoende waterberging en parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Schetsen

Hoe kan de Pon Campus Leusden er over tien jaar uitzien? Binnen de gestelde voorwaarden van de bouw- en gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan zijn er verschillende scenario’s denkbaar.

Om een impressie te geven van de verdere invulling van de Pon campus zijn er door Bronsvoort Blaak Architecten drie schetsen gemaakt. Deze schetsen laten zien dat er ruimte is om een aantal nieuwe gebouwen te realiseren. Afhankelijk van de afmetingen van de gebouwen kunnen er bijvoorbeeld zes of acht nieuwe gebouwen worden neergezet. Het overgrote deel van de campus blijft in alle gevallen echter onbebouwd omdat er altijd ruimte moet blijven voor de stalling van de auto’s.

Pon streeft ernaar om het voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan het tweede kwartaal van 2018 gereed te hebben en in te dienen bij de gemeente.

Voor nu hopen we u voldoende inzicht te hebben gegeven in de waarschijnlijke invulling daarvan.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met het Servicebureau van Pon Facilities, bereikbaar op (033) 494 99 55 of via spf@pon.com.