Leusden,
31
januari
2019
|
14:00
Europe/Amsterdam

Aanpassingen bestemmingsplan Pon n.a.v. inloopavond

Al enige tijd is er een gewijzigd bestemmingsplan voor Pon’s Automobielhandel in Leusden in voorbereiding. Met het oog daarop was er op 18 oktober vorig jaar een inloopavond bij de auto-importeur om met omwonenden van gedachten te wisselen over de voorgestelde wijzigingen. Daarnaast konden bevindingen worden aangedragen met betrekking tot de dagelijkse activiteiten van Pon op de campus. De uit de bijeenkomst voortkomende aandachtspunten resulteerden in een aantal aanpassingen, die in een nieuwsbericht d.d. 5 dec 2018 op de newsroom van Pon (autocampusleusden.nl) zijn gecommuniceerd. En inmiddels zijn er weer nieuwe ontwikkelingen.

Tijdens de inloopavond is onder meer aangegeven dat het nieuwe bestemmingsplan beoogt om 25.000 m² extra bebouwing mogelijk te maken. Dit is toegelicht aan de hand van drie impressies van mogelijke terreininrichtingen waarin nieuwe bouwvolumes met een totale oppervlakte van 25.000 m² zijn opgenomen. Naar aanleiding hiervan brachten de buurtbewoners een aantal zaken naar voren die relevant zijn voor de verdere voorbereiding van het bestemmingsplan.

Twee van die punten – nieuwe bebouwing rondom het Porsche-pand aan de Zuiderinslag en bebouwing ter hoogte van de Hamersveldseweg 128 – leidden al tot besluiten om een en ander te veranderen aan het voorgenomen bestemmingsplan. Die aanpassingen zijn in het eerdergenoemde nieuwsbericht gecommuniceerd.

Daarnaast waren er nog twee andere punten, voortvloeiend uit de mogelijke extra bebouwing op de campus:

  1. Toename verkeersbewegingen. ‘De extra bebouwing zou kunnen leiden tot meer verkeersbewegingen, met in het verlengde daarvan mogelijk meer geluidoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit (fijnstof).’

  2. Toename parkeerbehoefte. ‘Eventuele uitbreiding kan extra arbeidsplaatsen betekenen, met daarbij ook een toename van de parkeerbehoefte (temeer doordat de nieuwe bebouwing nu deels op locaties van bestaande parkeerplaatsen is ingetekend).’

1. Toename verkeersbewegingen

Bij een toename van bebouwing met 25.000 m2 vallen - op basis van de huidige bebouwde oppervlakte - circa 1.750 extra verkeersbewegingen door personenauto’s per dag te verwachten. Dit betreft personeel en bezoekers. Extra verkeersbewegingen door vrachtwagens zijn niet aan de orde, omdat hiervoor al een maximum vergund is in de huidige omgevingsvergunning milieu.

Geluidsoverlast

Op basis van het geluidsonderzoek bij de omgevingsvergunning milieu is nagegaan wat de gevolgen zijn van de verwachte 1.750 extra verkeersbewegingen door personenauto’s (lichte motorvoertuigen). Deze gevolgen blijken zeer beperkt (een maximale toename van circa 0,5 dB). Daarbij valt te verwachten dat deze beperkt negatieve gevolgen ruimschoots worden gecompenseerd doordat moderne vrachtwagens ‘stiller’ zijn (2 - 3 dB bij lage rijsnelheden) dan de huidige. In de toelichting van het nieuwe bestemmingsplan wordt dit nader onderbouwd met een geluidsonderzoek.

Luchtkwaliteit

In de huidige situatie rondom het Pon-terrein wordt ruimschoots voldaan aan de geldende normen voor stikstof en fijnstof. Wat de invloed op de luchtkwaliteit is van de verwachte 1.750 extra verkeersbewegingen door personenauto’s is niet bekend; daar zal nader onderzoek naar worden gedaan.

Zowel het aspect geluid als het aspect luchtkwaliteit wordt voor het indienen nader onderzocht en beoordeeld door een milieuadviesbureau en vervolgens opgenomen in de toelichting van het nieuwe bestemmingsplan.

2. Toename parkeerbehoefte

Bij een toename van bebouwing met 25.000 m2 wordt op grond van landelijke kencijfers grofweg ingeschat dat circa 250-500 extra parkeerplaatsen nodig zijn. Deze opvang zal binnen de campus zelf worden gerealiseerd, zodat geen additionele parkeerplaatsen langs de Zuiderinslag of op andere plaatsen aan de buitenzijde van het Pon-terrein hoeven te worden gemaakt.