06
oktober
2020
|
16:13
Europe/Amsterdam

Gemeenteraad akkoord met nieuw bestemmingsplan Pon

De afgelopen jaren heeft Pon in samenwerking met de gemeente Leusden een nieuw bestemmingsplan voor de Leusdense Pon-campus ontwikkeld. Dat plan vervangt de beheersverordening uit 2013 en was nodig om te voorzien in de behoefte van het bedrijf aan flexibiliteit ten aanzien van de op de campus ondergebrachte activiteiten. Zodat snel en flexibel op (markt)ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Het plan is voor de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad van Leusden - die ging, na zorgvuldige afweging de afgelopen maanden, unaniem akkoord.

Het credo van Pon is ‘We move you to a better world’. Om invulling te geven aan die belofte investeren we continu in nieuwe, duurzame mobiliteitsoplossingen en technische innovaties. Daar hoort een no-nonsense aanpak bij, doordacht maar toch pragmatisch, met als doel ideeën zo snel mogelijk in de praktijk te brengen. Dat betekent dat bedrijfsactiviteiten voortdurend moeten worden aangepast, zodat adequaat kan worden ingespeeld op de kansen in de - snel veranderende - markt. Een nieuw, flexibel bestemmingsplan voor de Leusdense Pon-campus legt daarvoor, naast de bestaande flexibele milieuvergunning, de basis.

Langeretermijnvisie als basis

Een bestemmingsplan is een integraal ruimtelijk plan voor een periode van 10 jaar dat voorziet in passende bouw- en gebruiksmogelijkheden. Voor het Pon-terrein in Leusden geldt tot op heden de beheersverordening uit 2013, die zelfs nog als planologisch kader het Bestemmingsplan Paardenmaat heeft, uit 1990. Dit bestemmingsplan is volgens alle maatstaven verouderd en gedateerd. Vandaar dat al enige tijd een nieuw, flexibel bestemmingsplan in de maak is. In dat proces zijn diverse ontwikkelingen vanuit de gemeente meegenomen en samen met een advies- en ingenieursbureau in bouw, ruimte en milieu is een aantal stappen gezet. Onder andere de langetermijnvisie van Pon op de invulling van het Leusdense bedrijfsterrein is daarvan overeind gebleven: een parkzone met langs het water en in het groen representatieve gebouwen onder architectuur - wat een rustige, natuurlijke uitstraling geeft – en daarachter een industriële zone waar de beschikbare ruimte vooral wordt benut voor functioneel gebruik.

Omwonenden goed informeren

Uitgangspunt bij het ontwikkelen van het nieuwe, flexibele bestemmingsplan was dat daarbij de belangen van de gemeente Leusden, van Pon én van de directe omgeving werden gerespecteerd. Daartoe moesten in het plan drie aspecten op de juiste wijze worden geregeld: de gebruiksmogelijkheden, de bouwmogelijkheden en de milieuzonering. Dat heeft er onder meer toe geleid dat in het plan duidelijke, maximale bebouwingspercentages en bouwhoogtes zijn vastgelegd. Verder stelde de Gemeente Leusden aan het toekennen van het plan nog diverse andere voorwaarden. Eén daarvan was het actief informeren van de omwonenden; dat is gebeurd via nieuwsbrieven - naar 400 adressen - en deze online newsroom, www.autocampusleusden.nl. Daarnaast is er in samenspraak met de gemeente een informatieavond gehouden. Die leverde een aantal door omwonenden voorziene knelpunten op, aanleiding om het bestemmingsplan op verschillende punten aan te passen.

Geluidsbelasting onderdeel milieuvergunning

Op 17 september jongstleden was er nog een informatieavond bij de Gemeente Leusden waarbij ook het bestemmingsplan aan de orde kwam; afgelopen donderdag 1 oktober werd de aanvraag besproken in de Leusdense gemeenteraad. De raadsleden gaven aan bezorgd te zijn over mogelijke geluidsoverlast, maar ze realiseerden zich ook dat die niet alleen door het verkeer van en naar de Pon-campus wordt veroorzaakt. Bovendien maakt geluid deel uit van de milieuvergunning van Pon – en die blijft ongewijzigd, net als de maximale geluidsbelasting - Pon meet de aan de eigen activiteiten gerelateerde geluidsbelasting nauwkeurig, rapporteert daarover en onderneemt acties indien e.e.a. de in de milieuvergunning vergunde waarden overschrijdt. De gemeenteraad wil wel graag een algemeen onderzoek naar geluidsbelasting door verkeer in de gemeente Leusden, maar het nieuwe bestemmingsplan van Pon staat daar los van. Vandaar dat de raad unaniem akkoord gaf op het plan.